13

Able to add Facebook Pixel for each product

  • Live

M
My Nguyen

A store may have a lot of niche products so it would be helpful if users could add separate Pixels to each to track them individually.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Merged with: Chia pixel cho từng niche trong 1 store

Avatar

hoang minh

Tính năng này là must have đối với general store. Vì khi chạy sản phẩm từ nhiều niche, nếu cùng chung pixel sẽ ảnh hưởng tới việc tối ưu. Vì vậy cần tách pixel riêng cho từng niche, từng sản phẩm. Cụ thể là có thể chọn gắn pixel theo collection, tag, product.


T

Admin

Status changed to: In progress

T

Tran Thu

Printbase nên cho cài pixel cho từng camp, để tối ưu pixel cho từng niche trên store.


T

Tran Thu

Printbase nên cho cài pixel cho từng camp, để tối ưu pixel cho từng niche trên store.


Avatar

Tina Phan

Merged with: Facebook pixel riêng cho từng sản phẩm

T

Tien Tran

PrintBase nên có chức năng cài pixel riêng cho từng sản phẩm. Vì một store thường bán nhiều niche. Để chung tất cả niche vào chung 1 pixel sẽ khiến Facebook khó optimize ra sales hơn, chưa kể tạo tệp LLA trong Facebook sẽ bị ảnh hưởng nặng.

PrintBase should have a separated pixel setting for each product. Because a store usually sells many niches. Putting all of the niche together in 1 pixel will make it harder for Facebook to optimize the sales, not to mention creating an LLA file in Facebook will be badly affected.