3

Bỏ chế độ tự động chọn size khi vào link sản phẩm

  • Live

Avatar
Mạnh Tô Kim

Chế độ tự động pick size bé nhất khi vào link sản phẩm sẽ gây ra 1 tỷ lệ khách hàng quên ko chọn size, sau đó nhận được áo nhầm size ( S hoặc XS ) và mở case. Một vài khách sau khi nhận ra chọn nhầm size bé nhất sẽ email yêu cầu đổi size, gây mất thời gian cho 2 bên. Mình muốn bỏ cái tự động chọn size, yêu cầu khách phải chọn size thủ công bằng tay thì mới add to cart hoặc next được.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Planned

Avatar

nguyen nhan

Hiện tại khi KH mua hàng thì đang lựa chọn luôn variant đầu tiên.
Cần thêm option mà bắt kh phải chủ động lựa chọn variant
---
Eng: Currently, when customers buy products, they are always choosing the first variant.
Need to add the option that doesn't allow customer to choose the first variant of a product


Avatar

Tina Phan

Merged with: Thêm Option không cho pre-select Variant // Added option not to pre-select Variant