2

Buy with Paypal

  • Live

Avatar
Anh Thongkct

Bình thường bên Shopify, đối với khách hàng có Paypal thì Nút Buy Now sẽ trở thành Buy with Paypal. Đề nghị Shopbase bổ sung tính năng này

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Dao Le Thi Anh

Additional features Paypal button displayed on Product Page


Avatar

Tina Phan

Merged with: Paypal Product Page