1

Cài đặt tính năng timeline trong order tracking page trên Shopbase


Avatar
Hoàng Lê

Mình muốn request tính năng timeline khi nhập tracking number trên Shopbase giống như tính năng tương tự trên Plusbase. Tính năng này giúp tiện lợi hơn cho khách hàng khi tracking và cũng tạo được mức độ tin tưởng cao hơn.

A