3

Cần tăng thêm options và variant // Add more options and variant

  • Live

Avatar
Pacific DC

1 thiết kế của mình có 2 loại sản phẩm là áo thun và quần và nhiều màu,
nên mình cần 1 option là type,
1 option màu
1 option size áo
1 option size quần
Do áo với quần đi theo bộ
tất cả là 4 option và sẽ nhiều hơn 250 variant
---
1 of my designs has 2 types of products are t-shirts and pants and many colors,
So I need one option of type,
1 color option
1 option of shirt size
1 option of pants size
Because shirt and pants will come as a combo
All are 4 options and if I do so there will be more than 250 variants.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live