12

Detect wrong shipping address

  • Live

Avatar
Phan Tina

ShopBase system can detect a wrong address when a buyer enters shipping information to reduce processing time and optimize fulfillment progress.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Merged with: Shipping Address tự động xác thực

Avatar

Black Cat

Tự động xác thực Shipping Address cho khách hàng bước Checkout giúp khách hàng điền đúng địa chỉ để quá trình giao hàng được nhanh và không trễ.


Avatar

Black Cat

Hay lắm! Còn kiếm khách ở đâu sao anh ko nói.