1

Phát triển thêm các flow cho email marketing


C
Corleone Nguyen

Hiện tại bên shopbase đã có abandoned cart recovery khá ok nhưng mình nghĩ rất nhiều seller như mình cần thêm các flow kiểu site welcome series, site abandoned checkout và browse abandoned flow cho email marketing, hi vọng bên shopbase sẽ có kế hoạch phát triển hệ thống email marketing riêng

A