13

Thêm Sales tax line // Add the Sales tax line

  • Live

Avatar
Hồng KT

Thêm dòng tính sales tax tự động cho từng đơn hàng trên Shopbase. Sales tax sẽ được tự tính trên từng đơn hàng trên shopbase phụ thuộc vào lãnh thổ và khu vực đơn phải chịu thuế.
---
Add automatic sales tax calculation line for each order on ShopBase. Sales tax will be self-charged on each ShopBase order depending on the territory and region the application is taxable.


A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Đình Chương

Tính năng này có thể giúp tăng đc rev hoặc xử lý tốt hơn chi phí thuế bên EU


Avatar

Tina Phan

Merged with: Thêm tính năng thu thuế

Avatar

Dang Vuong

6 months have passed but still not been updated by shopbase team, really need this Add tax setting option


Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Kallie Ngo

The feature helps calculate the tax rate for orders automatically on ShopBase/PrintBase


Avatar

Tina Phan

Merged with: Add tax setting option

Avatar

Tina Phan

Allow merchants to set up tax for product


Avatar

Quyen Gip

đồng tình, mong shopbase thêm phần này sớm ;(