3

Thêm tính năng chặn traffic spy trong shopbase

  • Live

Avatar
Hưng Trương Quốc

Hiện tại có rất nhiều nguồn spy vào các web bán chạy để ăn cắp mẫu. Đề nghị shopbase thêm tính năng này để giúp các chủ shop có cơ hội cạnh tranh công bằng
These day, many stalkers visit other stores to copy their good selling designs. Highly suggest Shopbase to develop a tool to stop spying which will let sellers have fair competition.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Jolie Tran

Status changed to: Live