3

Thêm video vào phần hình ảnh sản phẩm

  • Live

Q
Quan Le

Cho phép thêm video vào phần hình ảnh sản phẩm ở Product Page, giống như mấy trang thương mại điện tử khác thường có, vừa có ảnh, vừa có video ấy. Cảm ơn!

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

mehdi el


Avatar

Tina Phan

Merged with: Adding a video on the product page in the product gallery