1

Tạo đơn hàng nháp - draft order

  • Live

M
ma khung

Mình muốn có phần tạo đơn hàng nháp - draft order để có thể gửi link checkout cho khách hàng. Vì khi làm dropship sẽ có những yêu cầu thanh toán đặc biệt từ khách hàng. Mong shopbase xem xét.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Under review

Q

Quan Nguyen

Mình cũng có yêu cầu tương tự. VIệc này bên shopify có rất tiện