2

Trả lại bundle và upsell cho các sản phẩm ẩn storefront // Bring back bundle and upsell for storefront hidden products

  • Live

Avatar
BCshop3d Support

Vì một số lí do mình phải ẩn sản phẩm ko thể tìm kiếm trên store, chỉ có thể xem qua link sản phẩm, trước còn bundle upsell đc , còn bây giờ thì không được nữa, lượng đơn hàng giảm quá nhiều
--
Eng: For some reason I have to hide the product so that it cannot be searched on the store and others can only view the product using the product link, before I can still bundle upsell with this product, but now I cannot. My store's number of orders is dropping too much.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tram Chu Ngoc

Hiện ShopBase đã fix lỗi này, bạn kiểm tra lại giúp mình nha