1

Xem được các thông tin về Returning Customer ở Analytic

  • Live

L
Lam Nguyen

Có thể xem được tỷ lệ và số lượng Returning Order hàng ngày, giá trị trung bình trên mỗi khách hàng (Lifetime Value Customer) của 1 store, và giá trị trung bình trên mỗi khách hàng của toàn bộ store trong hệ thống (Khách ở store này có thể mua hàng ở store khác trong hệ thống - và có thể thống kê được việc này).


It is possible to view the rate and number of daily Returning Orders, the average value per customer (Lifetime Value Customer) of a store, and the average value per customer of the entire store in the system. Customers can purchase from another store in the system - and this can be recorded as statistic report).

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Under review