4

Có thể chọn ảnh đại diện cho sản phẩm khi thêm vào từng collection khác nhau

  • Live

Avatar
Laura Nguyen

- Vấn đề: trong camp A merchant có nhiều product type lần lượt là: T-shirt, Hoodie...
Ảnh đại diện của camp đó sẽ hiện hình ảnh của T-shirt. Khi xem collection B (chứa sản phẩm Hoodie thuộc camp A) nhưng ảnh đại diện của sản phẩm hoodie lại là T-shirt, phải ấn vào sản phẩm mới biết trong đó có hoodie => điều này sẽ gây hiểu lầm cho buyers.
- Mong muốn: Có thể setup được ảnh đại diện cho sản phẩm thay đổi theo collection tương ứng.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress