3

Thêm chức năng folder hoăc collection trong artworks

  • Live

Avatar
Vu Bao Phan

XIn chào!
Nêu prinbase có thể thêm chức năng folder hoăc collection trong artworks để seller dễ quản lý design và team làm sẽ hiệu quả hơn.
Cảm ơn.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live