1

Hiển thị trực tiếp mục Tipping options cho khách hàng

  • Live

Avatar
Khánh Lê Duy

Mục tipping đang được để ẩn, phải click chọn mới hiển thị. Nên để hiển thị trực tiếp để buyer có thể chọn luôn mức tipping theo ý muốn

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress

T

Admin

Status changed to: Planned