23

One Page Product

  • Live

Avatar
Anh Thongkct

Cho phép tạo các landing page, mỗi landing page tương ứng với 1 domain và bán 1 sản phẩm duy nhất. Mỗi domain gắn 1 pixel độc lập.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Under review

N

Nguyen Khoi

Tính năng ổn áp, plusbase cần thêm tính năng này để dễ tạo branded store cho từng sản phẩm