3

Phần collections phải sắp xếp được

  • Live

Avatar
Loi Nguyen Dinh

Có những bộ sưu tập mình đã tạo trước đó nhưng mình vẫn muốn bộ sưu tập đó luôn ở trên đầu.
Muốn có tính năng sắp xếp bộ sưu tập chứ không phải mặc định dựa vào thời gian tạo bộ sưu tập

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress

T

Admin

Status changed to: Planned