1

Thêm tính năng lưạ chọn item default // Add feature to select default item


H
hoàn lê

nên thêm tính năng chọn ảnh item default để lựa chọn mặc định lúc đầu chính xác với ảnh demo.
hiện tại mình thấy mặc định chọn item đầu tiên trong khi ảnh thì lấy theo file psd up lên nên sẽ gây ra hiện tượng nhầm lẫn, nếu khách không để ý sẽ dẫn đến nhìn thấy ảnh trên mockup 1 kiểu nhưng order 1 kiểu

You should add the feature that allows selecting default item image so that we can choose the correct default image.
Currently, I see the default is to select the first item while the image will be the one in the psd file. This will cause confusion, if the customer does not pay attention, it will lead to seeing the image on the mockup one style but ordering another style


A