1

Thêm tuỳ chỉnh lựa chọn psd cho personalizer // Add custom psd options for personalizer


H
hoàn lê

nhiều mẫu design phức tạp cho phép lựa chọn 1-2-3 vật thể. cần có file psd riêng cho từng lựa chọn để cân chỉnh hình ảnh được tốt nhất.
hiện tại tool của mình chưa cho phép lựa chọn psd cho một mẫu design.
mình thấy bên này đổi file design theo số lượng chó khá hay.
personalfury.com/collections/dog-lovers/products/every-snack-you-make-watching-you-funny-dogs-personalized-custom-shirt-custom-gift-for-dog-lovers-personalized-gift-custom-tee
đề nghị phát triển thêm tính năng này để design dc hoàn thiên nhất

Many complex designs allow to choose from 1-2-3 objects. separate psd file is required for each option for best image alignment.
Currently, ShopBase's tool does not allow to choose psd for a design template.
I see here they allow changing the design file according to the number of dogs quite well.
personalfury.com/collections/dog-lovers/products/every-snack-you-make-watching-you-funny-dogs-personalized-custom-shirt-custom-gift-for-dog-lovers-personalized-gift-custom-tee
I suggest that you develop this feature to make the design most complete.


A

Activity Newest / Oldest

H

hoàn lê

thay đổi file psd hoặc thay đổi visible folder design trong file đều có vẻ ổn