1

Hiển thị số lượng ảnh sản phẩm - The display of numbers of product's photos


Avatar
Thu Nguyen Thi

Hiện tại ở trang Productpage của Shopbase chỉ hiển thị tối đa 5 ảnh nhỏ bên dưới trong 1 dòng thôi. Mình góp ý Shopbase nên sửa phần hiển thị ảnh nhỏ sản phẩm sẽ hiện hết tất cả ở phía dưới chứ không phải chỉ 5 cái như vậy. Khách hàng sẽ không thể thấy hết các style của sản phẩm,

Currently, it is only available to show up 5 small photos on the Product page, it should be more in order that the customers can see all products' styles.

A