1

Hiệu quả giỏ hàng


Q
Quan Trong Hung

Icon giỏ hàng trên mobile quá bé, nó bị sát vào viền màn hình trên iphone X, bị conflic với chức năng thanh cuộn nên gần như không thể click vào được.
The shopping cart icon on the mobile is too small which is close to the edge of the iPhone X screen resulted in conflicting with the scroll bar function. Thus, it is almost impossible to click.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Jolie Tran

Status changed to: In progress